Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
25°C
Powróć do: Inwestycje

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo

Gmina Baruchowo realizuje projekt pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr UM_ŚG.273.4.034.2021 z dnia 17.08.2021 r. w ramach Projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat:  Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie poprzez rozbudowę PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Baruchowo.

Na terenie gminy Baruchowo funkcjonuje PSZOK. Nie spełnia on jednak standardów określonych w Stanowisku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W chwili obecnej odpady komunalne zbierane są w systemie dwóch worków i jednego pojemnika w zabudowie jednorodzinnej. W celu zapewnienia pełnej obsługi mieszkańców gminy w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także spełniania odpowiednich standardów przez instalacje, niezbędne jest rozbudowa PSZOK. Ponadto obecny system gospodarowania odpadami nie jest dostosowany do prowadzenia działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie.

Celami szczegółowymi są:

 • zmniejszenie ilości składowanych opadów komunalnych,
 • ograniczenie powstawania tzw. dzikich wysypisk śmieci,
 • wyeliminowanie frakcji odpadów zmieszanych,
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury gospodarowania odpadami,
 • upowszechnienie rozwiązań w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
 • zmniejszenie awaryjności systemu gospodarowania odpadami,
 • poprawa wydajności i efektywności systemu gospodarowania odpadami,
 • możliwość uzyskania i wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych pozyskanych odpadów,
 • przygotowanie zaplecza edukacyjnego służącego prowadzenia działań edukacyjnych,
 • zwiększenie dostępności w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej dla mieszkańców Gminy,
 • przyspieszenie realizacji celów tzw. ramowej dyrektywy o odpadach w zakresie zwiększenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów,
 • poprawa jakości środowiska,
 • wzrost walorów estetycznych terenu objętego zadaniem,
 • poprawa jakości życia mieszkańców.

Działaniom człowieka w środowisku towarzyszy m.in. wytwarzanie odpadów. Są one ubocznym skutkiem czynności związanych z produkcją czy świadczeniem usług. Odpady posiadają specyficzne cechy, które ważne są m.in. z powodu odpowiedniej ich segregacji. Głównym problemem zadania jest ograniczona efektywność systemów zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Baruchowo. Wynika ona bezpośrednio z niewystarczającej infrastruktury w zakresie odbioru i segregacji odpadów komunalnych. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje PSZOK, który jednak nie spełnia odpowiednich standardów i wymagań Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto, PSZOK nie był dostosowany do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych. W związku ze wzrostem ilości produkowanych przez gospodarstwach domowe odpadów oraz wzrostem liczby tzw. dzikich wysypisk w ostatnich latach, konieczne jest zapewnienie zaplecza służącego do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych, w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadam. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęto decyzję o rozbudowie. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy będą mieli zapewnione odpowiednie warunki do oddawania posegregowanych odpadów komunalnych. Działania informacyjno – promocyjne wpłyną na poprawę świadomości ekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw w zakresie gospodarowania odpadami. Realizacja przedmiotowej inwestycji umożliwi powtórne wykorzystanie odpadów oraz doprowadzi do zmniejszenia nielegalnych wysypisk śmieci i wzrostu poziomu segregacji odpadów komunalnych. Powyższe działania pozwolą na znaczną redukcję zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Przewidywane efekty zadania, skutkują pozytywnymi zmianami w innych dziedzinach niż jego przedmiot, co decyduje o jego efekcie synergicznym na następujące sfery:

 • rynek pracy: rozbudowa PSZOK na terenie gminy Baruchowo => poprawa stanu infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki odpadami => poprawa stanu środowiska naturalnego => wzrost atrakcyjności gminy pod względem zamieszkania i inwestycyjnym => przybywanie nowych mieszkańców na teren gminy => wzrost liczby podmiotów gospodarczych => powstawanie nowych miejsc pracy;
 • ochrona środowiska: rozbudowa PSZOK na terenie gminy Baruchowo => zmniejszenie nielegalnych wysypisk śmieci => wzrost poziomu segregacji odpadów komunalnych => wzrost poziomu odzysku odpadów komunalnych => zwiększenie ochrony zasobów środowiska naturalnego;
 • poziom zdrowia i życia mieszkańców:

-   rozbudowa PSZOK na terenie gminy Baruchowo => poprawa stanu środowiska naturalnego => poprawa stanu zdrowia mieszkańców;

-   rozbudowa PSZOK na terenie gminy Baruchowo => wzrost atrakcyjności osiedleńczo – gospodarczej gminy => spadek bezrobocia  => poprawa jakości życia mieszkańców.

Reasumując powyższe, realizacja przedmiotowego zadania jest konieczna i niezbędna dla prawidłowego prowadzenia systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Baruchowo. 

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano następujący zakres prac:

 • budowę parterowego, niepodpiwniczonego budynku na  kontenery do gromadzenia odpadów niebezpiecznych;
 • budowę wiaty;
 • ustawienie kontenera biurowo-sanitarnego na potrzeby pracownika obsługującego PSZOK;
 • budowę przyłącza wodno – kanalizacyjnego do kontenera socjalnego i studni wodomierzowej z zaworem czerpalnym ze złączką do węża;
 • wewnętrzną instalację energetyczną w zakresie zasilania obiektów i oświetlenia terenu z przyłącza energetycznego wskazanego przez Inwestora;
 • budowę nawierzchni utwardzonych;
 • energooszczędne oświetlenie terenu;
 • budowę kanalizacji deszczowej na wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej oczyszczalni ścieków;
 • budowę wagi samochodowej osiowej;
 • przygotowanie terenów biologicznie czynnych humusowanie i sianie trawy;
 • montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu miedzy oczyszczalnią a projektowanym PSZOK;
 • istniejące ogrodzenie działki oraz brama wjazdowa przesuwana pozostaje bez zmian, dodatkowo zostanie zamontowany napęd elektryczny z matą dezynfekcyjną dla kół pojazdów samochodowych,
 • dojazd od strony drogi gminnej oraz placu manewrowego umożliwiającego obsługę projektowanych obiektów na terenie PSZOK;
 • nawierzchnię placu pod ustawienie kontenerów;
 • nawierzchnię posadzek pod wiatami;
 • fragmenty opasek przy obiektach;
 • budowę linii wlz zasilającej projektowaną SR;
 • budowę kablowych linii nn zasilających projektowane rozdzielnice;
 • wykonanie instalacji siłowych w projektowanych obiektach;
 • wykonanie instalacji oświetleniowych w projektowanych obiektach;
 • wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,
 • instalację ochrony przeciwprzepięciową;
 • instalację dodatkowej ochrony od porażeń;
 • przyłącze wody pitnej z robotami towarzyszącymi;
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi;
 • przyłącze kanalizacji deszczowej z robotami towarzyszącymi.

Ponadto PSZOK zostanie wyposażony w kontenery i pojemniki.

W ramach zadania planuje się zakup kontenerów i pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów. Ponadto, w ramach przedmiotowego zadania przewiduje się instalacje/obiekty do edukacji ekologicznej:

 • instalację do edukacji ekologicznej, tj. tablice edukacyjne oraz zakup przenośnych zgniatarek

oraz działania informacyjno-promocyjne:

 • tablicę informacyjna i pamiątkowa,
 • informacje w lokalnej prasie i tv.

 

 

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.