Gmina Baruchowo

Akty prawne

 
USTAWY

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023r, poz. 1469 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.)


ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
  i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U z 2023r., poz.322)


UCHWAŁY RADY GMINY BARUCHOWO

 • Uchwała Nr XXXV.274.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.
 • Uchwała Nr XXXV.275.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XIII.93.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo 
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
  i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
 • chwała Nr XLIII.343.2022 Rada Gminy Baruchowo z dnia 24 listopada 2022r. 
  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych o osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baruchowo.
 • Uchwała Nr XLII.340.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 października 2022r. 
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo.
 • Uchwała Nr XXXIII.264.20221 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2021r. 
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baruchowo.
 • Uchwała Nr XLIII.344.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 listopada 2022r. 
  w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 • Uchwała Nr XXXVII.294.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 kwietnia 2022r. 
  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.