Gmina Baruchowo
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Baruchowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej baruchowo.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Dobińska, gmina@baruchowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 28 45 611. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Budynek urzędu usytuowany jest na wzniesieniu o nachyleniu ok. 10%. Do budynku, a także na poziom podwyższonego parteru prowadzą schody. Brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach.

Wszystkie pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak dodatkowych dostosowań.

Parking przy budynku urzędu dysponuje ok. 50 miejscami. Brak miejsc wyznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line tylko po zgłoszeniu takiej konieczności minimum 7 dni przed planowaną wizytą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Gminy Baruchowo, usytuowanym na wzniesieniu o nachyleniu ok. 10%. Wejście do GOPS znajduje się na lewym szczycie budynku. Prowadzą do niego dwa odrębne ciągi schodów. Brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach.

Wszystkie pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak dodatkowych dostosowań.

Parking przy budynku dysponuje ok. 50 miejscami. Brak miejsc wyznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne 11, 87-821 Baruchowo

W Środowiskowym Domu Samopomocy znajduje się jedno główne wejście. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażony w poręcze po obu stronach.

Pomieszczenia w placówce usytuowane są na niższych i wyższym parterze. Na podwyższony parter prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Korytarze  są przystosowane dla osób korzystających z wózków inwalidzkich . Do wszystkich pomieszczeń wejścia są bezprogowe.

W placówce na podwyższonym parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a i oznaczeń kontrastowych.

Parking przy ŚDS dysponuje 12 miejscami parkingowymi. Brak jest miejsc oznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Na teren budynku wejść z psem przewodnikiem oraz psem asystującym.

W placówce nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza on-line po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Baruchowo 19, 87-821 Baruchowo

Budynek ZSP usytuowany jest na terenie płaskim. Do budynku prowadzi podjazd  dla osób poruszających się na wózkach.

Na parterze można poruszać się na wózku. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody. Nie ma wind – brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak dodatkowych dostosowań.

Przy budynku szkoły nie ma parkingu, ale można skorzystać z parkingu przed halą sportową po drugiej stronie ulicy. Brak miejsc wyznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego.

Gminna Biblioteka Publiczna, Baruchowo 19, 87-821 Baruchowo

Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, usytuowanego na płaskim terenie. Do budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Biblioteka mieści się na parterze, po którym można poruszać się na wózku.

W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. Brak dodatkowych dostosowań.

Przy budynku mieszczącym Bibliotekę nie ma parkingu, ale można skorzystać z parkingu przed halą sportową po drugiej stronie ulicy. Brak miejsc wyznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Na teren budynku i do Biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 W budynku nie ma tłumacza języka migowego.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

Budynki, którymi administruje GOKSiR w Baruchowie to:

1.      Hala sportowa  w Baruchowie (siedziba GOKSiR)

2.      Zielona Szkła w Goreniu Dużym

3.      Świetlica wiejska w Zawadzie Piaski.

Do dwóch pierwszych budynków prowadzą schody oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych wyposażony w poręcze po obu stronach.

Pomieszczenia w placówkach usytuowane są na podwyższonym parterze i na piętrach. Na podwyższony parter prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach.

Budynki przystosowane są do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Korytarze  są przystosowane dla osób korzystających z wózków inwalidzkich . Do wszystkich pomieszczeń wejścia są bez progowe.

Przy hali sportowej na parkingu wyznaczone są 2 miejsca wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Przed Zieloną Szkołą wydzielone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Na teren budynków można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Świetlica w Zawadzie Piaski, usytuowana jest na płaskim terenie, mieści się na parterze, podzielona na 2 części. Do jednej z części można wjechać bezpośrednio z zewnątrz i poruszać się na wózku.  W pomieszczeniach przejścia są bez progowe. Na parkingu brak miejsc wyznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848