Gmina Baruchowo

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

PSZOK utworzony przez Gminę Baruchowo działa na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Baruchowie i jest czynny:

 • poniedziałek 10:00 - 17:00,
 • piątek 8:00-14:00.

 

Do PSZOK można przekazywać następujące odpady:

 • papier i tekturę, plastik, metal i szkło,
 • przeterminowane leki, chemikalia,
 • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • tekstylia i odzież,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony.

 

Odpady w PSZOK pochodzące z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki. Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Przypadająca norma na nieruchomość to 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 200 kg odpadów wielkogabarytowych. W przypadku oddania odpadów ponad określoną normę, czyli więcej niż 200 kg, będzie pobierana opłata:

 • w przypdku odpadów wielkogabarytowych 150 zł za każde rozpoczęte przekazanie 100 kg ponad normę,
 • w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych 70 zł za każde rozpoczęte przekazanie 100 kg ponad normę.

 

W PSZOK można oddać w ciągu roku kalendarzowego 4 sztuki opon (samochodowe lub motoru). W przypadku oddania odpadów ponad określoną normę, 1,50 zł za każdy kilogram.