Gmina Baruchowo

Działki rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Baruchowo Nr XXXVII.294.2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  informujemy, iż ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 206,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od roku 2020 wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani segregować odpady komunalne. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata podstawowa zostanie podwyższona czterokrotnie, tj. do kwoty 824,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Baruchowo w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, w terminie do 30 czerwca danego roku.

Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Baruchowo lub:

  • przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo,
  • przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Baruchowo za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adres /UG_Baruchowo/SkrytkaESP, jako załącznik w pliku o formacie PDF,
  • przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Baruchowo za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta pod adres baruchowo.eboi.pl jako załącznik w pliku o formacie PDF.

Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Baruchowo lub ze strony internetowej Gminy Baruchowo.

Wobec osób, które nie złożą deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji administracyjnej w sprawie określenia wysokości opłaty.

W drodze przetargu została wyłoniona firma - Zakład Gospodarki i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie, która będzie świadczyła usługi odbioru odpadów komunalnych z w/w nieruchomości.

Opady należy wystawiać do godziny 6:30 przed posesje. Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemnikach, a papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady w workach. Worki do segregacji na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady będą dostarczane sukcesywnie podczas odbioru (za worek pełny będzie zostawiany worek pusty). Po pierwsze worki należy zgłosić się do Urzędu Gminy Baruchowo.

Wszelkie informacje w sprawie odpadów komunalnych pod nr tel. 54 28 45 611 wew. 32

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku dla działkowiczów

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli działek rekreacyjnych
(pobierz harmonogram)

HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADÓW_KOMUNALNYCH_działki_2024 

 

 

Informacje dodatkowe: