Gmina Baruchowo

Działalność Zarządu Gminnego oraz Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2016 r.

Kwiecień 2016

Obrady VIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Baruchowie

W dniu 24 kwietnia 2016 roku o godz.14.00 w remizie OSP w Zawadzie-Piaski  rozpoczęły się obrady VIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Baruchowie. W zjeździe uczestniczyli: członkowie ustępującego Zarządu Gminnego ZOSP RP, delegaci na zjazd z poszczególnych OSP, przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego wytypowani przez Walne Zabrania Sprawozdawczo - Wyborcze w OSP oraz zaproszeni goście: Komendant Miejski PSP we Włocławku, Prezes Zarządu oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu, przedstawiciele władz gminnych w osobach Wójta Gminy Baruchowo oraz przewodniczącego Rady Gminy

Zjazd otworzył Prezes ustępującego zarządu druh Stanisław Sadowski, który powitał zaproszonych gości i przybyłych na zjazd członków OSP. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego, protokolanta oraz komisji zjazdowych, po czym po odczytaniu przez przewodniczącego i zatwierdzeniu przez delegatów porządku i regulaminu zjazdu, przystąpiono do prowadzenia obrad. Głównym celem zjazdu było przeprowadzenie wyborów do zarządu oraz do komisji rewizyjnej związku. Podczas obrad po wysłuchaniu sprawozdań Prezesa, Komendanta Gminnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego delegaci jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi za okres sprawozdawczy. Ustalono ponadto priorytety działania, uchwałą programową Zjazdu Gminnego ZOSP RP przyjęto zadania do realizacji na lata 2016-2021 dla zarządu i jednostek OSP.

Zarząd podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuował się następująco:

druh Stanisław Sadowski - Prezes;
druh Benedykt Goździalski - Wiceprezes;
druh Marian Maślanka - Komendant Gminny;
druh Jacek Bożejewicz - Sekretarz;
druh Kazimierz Widawski - Skarbnik;
druh Ryszard Pospieszyński - Członek prezydium;
druh Karol Majewski - Członek zarządu;
druh Teodor Zieliński - Członek zarządu;
druh Zdzisław Ostrowski - Członek zarządu.

Komisja Rewizyjna podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuował się następująco:

druh Stanisław Szmajda - Przewodniczący;
druh Józef Rudziński - Członek komisji;
druh Waldemar Zieliński - Członek komisji;
druh Marcin Maślanka - Członek komisji.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali wybrani:

druh Marian Maślanka;
druh Stanisław Sadowski;
druh Marian Mikołajczyk.

Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego zostali wybrani:

druh Marian Maślanka;
druh Marian Mikołajczyk.