Gmina Baruchowo

Działalność Zarządu Gminnego oraz Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2017 r.

Styczeń 2017

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Baruchowo w okresie od 11.02.2017 roku do 01.04.2017 roku.

 

Lp.

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

Osoba z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP obsługująca zebranie

 

1

 

Goreń Duży

 

11.02.2017

 

17.00

 

Remiza OSP

 

Majewski Karol

 

2

 

Skrzynki

 

18.02.2017

 

17.00

 

Remiza OSP

 

Szmajda Stanisław

 

3

 

Kłotno

 

25.02.2017

 

17.00

 

Remiza OSP

 

Goździalski Benedykt

 

4

 

Kurowo-Kolonia

 

04.03.2017

 

17.00

 

Remiza OSP

 

Zieliński Teodor

 

5

 

Grodno

 

18.03.2017

 

17.00

 

Remiza OSP

 

Bożejewicz Jacek

 

6

 

Zawada - Piaski

 

25.03.2017

 

17.00

 

Remiza OSP

 

Ostrowski Zdzisław

 

7

 

Świątkowice

 

01.04.2017

 

17.00

 

Remiza OSP

 

Widawski Kazimierz

Luty 2017

Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Baruchowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie byli organizatorami V Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZOSP RP we Włocławku.

Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn: Baruchowo, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubień Kuj., Lubraniec. Klasyfikacja końcowa turnieju:

I miejsce - Lubraniec,

II miejsce - Kowal,

III miejsce - Baruchowo.

Puchar dla najlepszego strzelca przyznano Damianowi Bywalskiemu - zawodnikowi z Lubrańca. Najlepszym bramkarzem uznano Łukasza Rusickiego z Baruchowa.

Marzec 2017

W dniu 22 marca 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada komendantów gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz naczelników OSP z terenu powiatu włocławskiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W naradzie wziął udział Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baruchowie druh Marian Maślanka.  Podczas narady przedstawiono zagadnienia dotyczące między innymi:

 • bieżące sprawy operacyjno – szkoleniowe;
 • problematyki związanej z dofinansowaniem OSP w 2016 i 2017 roku;
 • przedstawiono założenia kampanii „STOP pożarom traw";
 • omówiono sprawy organizacyjne związane z VII Powiatowymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, które mają się odbyć w czerwcu br.

 


Kwiecień 2017

W dniu 13 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Baruchowo odbyło się posiedzenie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Baruchowie. W posiedzeniu uczestniczyli prezesi wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy. Głównym celem posiedzenia było min. ustalenie potrzeb oraz wysokości środków finansowych dla poszczególnych jednostek OSP na rok 2017, podsumowanie zebrań sprawozdawczych w OSP, udział OSP w powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych oraz omówienie zagadnień dotyczących systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie gminy.

Po wnikliwej analizie potrzeb rozdysponowano środki finansowe z budżetu gminy na działalność operacyjną OSP w 2017 roku. Ustalono, że w zawodach powiatowych, które odbędą się w Brześciu Kujawskim w dniu 25 czerwca 2017 roku wezmą udział jednostki OSP Kłótno i Świątkowice. Ponadto na terenie gminy w dniu 11 czerwca 2017 w Goreniu Dużym zorganizowane zostaną gminne ćwiczenia pożarnicze. Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie roli i miejsca jednostek OSP w Systemie Wczesnego Ostrzegania Gminy Baruchowo (SWO). Wszyscy prezesi otrzymali Zarządzenie Wójta Gminy Baruchowo w sprawie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy wraz numerem Gminnego Punktu Kontaktowego.

W dniu 1 kwietnia 2017 roku odbyło się zebranie w OSP Świątkowice, było to ostatnie zebranie kampanii sprawozdawczej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. W zebraniach jak corocznie uczestniczyli członkowie czynni, wspierający i honorowi jednostek OSP, członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Baruchowie, władze gminy, przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, przedstawiciele władz: krajowych, wojewódzkich i powiatowych Związku OSP RP oraz radni i sołtysi. Podczas zebrań omawiano zagadnienia dotyczących między innymi: bieżącej działalności jednostek, poprawy bezpieczeństwa pożarowego gminy, potrzeby szkoleń podstawowych i specjalistycznych, potrzeby środków finansowych na doposażenie w sprzęt specjalistyczny i umundurowanie. W czasie dyskusji poddano analizie i ocenie działalność oraz stopnień realizacji zadań przez zarządy i członków jednostek w roku 2016, udzielono jednogłośnie absolutorium zarządom za okres miniony okres. Sprawozdawczy, postawiono zadania do realizacji na 2017 rok.

W żadnej OSP nie doszło do zmiany w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych za 2016 rok przesłana została do Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, natomiast raporty OSP przesłane zostały do Zarządu Głównego ZOSP RP.

Informacja zbiorcza z przebiegu walnych  zebrań  sprawozdawczych  w  ochotniczych  strażach  pożarnych za  rok  2016 na terenie działania Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Baruchowie:

1.   Liczba OSP - 7, w KSRG - 2, zarejestrowanych w KRS -7, mających: NIP - 7, REGON-7, konto bankowe - 7.

2.   Liczba członków: zwyczajnych (czynnych) - 210, w tym mężczyzn - 207, kobiet -3 honorowych - 21, wspierających -12, liczba członków razem: 243.

3.   Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 2, członków -19 w tym: chłopców - 19.

4.   Zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach OSP.

5.   W zebraniach uczestniczyli członkowie: zwyczajni (czynni- 143, honorowi - 8, wspierający - 1), MDP - 15, członkowie władz oddziałów Związku OSP RP: gminnego - 9, powiatowego - 3, wojewódzkiego -3, członkowie władz krajowych ZOSP RP -1, przedstawiciele PSP- 4, przedstawiciele samorządów terytorialnych - 8,

6. W okresie sprawozdawczym, OSP wykonały prace społeczne na ogólną wartość 11 tys. zł.

7. Szkolenie w OSP:

 • z zakresu szkolenia podstawowego przeszkolono -1 osób, potrzeby -12 osób,
 • kierowców, konserwatorów sprzętu ratowniczego przeszkolono - 0 osób, potrzeby - 10 osób,
 • z zakresu ratownictwa technicznego: - przeszkolono - 0  osób, potrzeby -11 osób,
 • na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy     - przeszkolono - 0 osoby, potrzeby - 3 osoby,
 • dowódców OSP: - przeszkolono -0 osób, potrzeby - 5 osób,
 • naczelników OSP - przeszkolono - 0 osoby, potrzeby - 7 osób.

8. Liczba samochodów pożarniczych -9, w tym: lekkie - 1, średnie -5, ciężkie -2, inne -1.

9. Przychody OSP za rok 2016 - 130.802,00 zł

10. Wydatki OSP za rok 2016  -    130.500,00 zł.

11.Środki z samorządu gminy na dofinansowanie działalności OSP w 2016 roku:

 • zaplanowano: 97,000 zł.
 • wykonano:        163.800,00 zł.
 • plan na rok 2017:  97.000,00 zł.

12. Inne środki uzyskane z:

 • z dofinansowania przez Związek OSP RP- 12.500,00 zł
 • KSRG- 8.999,00 zł
 • instytucji i osób prywatnych - 7.595,00 zł.

Czerwiec 2017

W dniu 25 czerwca 2017 roku na Stadionie Miejskim w Brześciu Kujawskim odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego. Organizatorami tegorocznych zawodów  byli: Komendant Miejski PSP we Włocławku, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku oraz Burmistrz Brześcia Kujawskiego. W zawodach wzięło udział 15 drużyn OSP męskich  i jedna drużyna kobieca. Gminę Baruchowo reprezentowały jednostki OSP Kłotno  i OSP Świątkowice.

Wyniki poszczególnych konkurencji.

1.Sztafeta męska 7x50 metrów:

      - miejsce I OSP Kłotno- 60,66 pkt,

      - miejsce II OSP Smólnik - 63,96 pkt,

      - miejsce III OSP Gołębin - 64,15 pkt.

2. Ćwiczenie bojowe:

     - miejsce I OSP Smólnik - 44,88 pkt,

     - miejsce II OSP Janowice - 45,41 pkt,

    - miejsce III OSP Kruszyn - 46,45 pkt.

 Klasyfikacja generalna zawodów:

1.

OSP Smólnik

gm. Włocławek

108,84 pkt

2.

OSP Lisek

gm. Fabianki

115,45 pkt

3.

OSP Gołębin

gm. Lubraniec

116,16 pkt

4.

OSP Skórzno

gm. Fabianki

117,20 pkt

5.

OSP Janowice

gm. Lubanie

119,50 pkt

6.

OSP Świątkowice

gm. Baruchowo

119,96 pkt

7.

OSP Machnacz

gm. Brześć Kujawski

123,68 pkt

8.

OSP Ustronie

gm. Lubanie

125,89 pkt

9.

OSP Kruszyn

gm. Włocławek

126,79 pkt

10.

OSP Zgłowiączka

gm. Lubraniec

128,59 pkt

11.

OSP Kłobia

gm. Lubraniec

128,96 pkt

12.

OSP Kłotno

gm. Baruchowo

129,29 pkt

13.

OSP Smólsk

gm. Włocławek

134,34 pkt

14.

OSP Warząchewka

gm. Włocławek

140,67 pkt

15.

OSP Śmiłowice

gm. Choceń

152,29 pkt

 

Lipiec 2017

16 lipca 2017r. na placu przed remizą OSP w Grodnie miała miejsce uroczystość jubileuszu 60-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodnie.

Uroczystość zgromadziła na placu wiele osób. Wśród gości byli m.in, Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, Wicestarosta Marek Jaskulski, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Marian Mikołajczyk, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku Marian Maślanka, wójtowie gmin Kowal Stanisław Adamczyk i Baruchowo Stanisław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy Kowal Edward Dominikowski i rady gminy Baruchowo Jarosław Komorek, sekretarz Gminy Baruchowo wraz skarbnik Gminy Baruchowo, przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku Zastępca Komendanta Miejskiego Dariusz Kuligowski, ksiądz. Ryszard Pospieszyński proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Kłotnie - gminny kapelan straży pożarnej, prezes zarządu KESEM Mariusz Falgowski, przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Baruchowo i gmin sąsiednich: z Kurowa Kolonia, Kłotna, Świątkowic, Gorenia  Dużego, Skrzynek, Zawady, Grabkowa wraz z orkiestrą, Strzał, Rakutowa, Kowala, Rakutowa, członkowie honorowi i wspierający jednostki OSP w Grodnie, sołtysi sołectw gminy Baruchowo, dyrektorzy i prezesi instytucji działających na terenie gminy Baruchowo,  przedstawiciele mediów, mieszkańcy miejscowości Grodno, Boża Wola, Baruchowo i Dobrzelewice.

Na początku dh Waldemar Zieliński powitał wszystkich zgromadzonych gości, nie zapominano również o zmarłych druhach z OSP w Grodnie i ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Dowódcą uroczystości był naczelnik jednostki OSP w Grodnie dh Paweł Ormiński, a prowadzącym dh Krzysztof Grudziński.  Dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości do obchodów wiceprezesowi ZW ZOSP RP Marianowi Mikołajczykowi, po czym odbył się przegląd pododdziałów.

Najważniejszą częścią uroczystości było poświęcenie samochodu, którego dokonał ks. kapelan Ryszard Pospieszyński.

Następnie, kluczyki do już poświęconego samochodu, uroczyście wręczyli Wójt Gminy Baruchowo wraz z Radnymi Rady Gminy druhom Adamowi Zielińskiemu i Przemysławowi Górskiemu – kierowcom.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa Kujawsko-pomorskiego nr 123/23/16 z dnia 7 kwietnia 2016r. odznaczeni zostali:

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa

1.         Dh Michał Kalwasiński

2.         Dh Adam Zieliński

3.         Dh Tomasz Safandowski

4.         Dh Przemysław Górski

5.         Dh Krzysztof Mechuła

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa

1.         Dh Jarosław Zieliński

2.         Dh Paweł Ormiński

3.         Dh Jacek Mikołajczyk

4.         Dh Zbigniew Zieliński

5.         Dh Krzysztof Górski

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

1.         Dh Jerzy Górski

2.         Dh Mirosław Szpryngiel 

W dalszej kolejności goście imprezy zabierali głos, przekazywali listy gratulacyjne, życzenia i upominki. Jako pierwszy przemawiał gospodarz Gminy Baruchowo – Wójt Stanisław Sadowski, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Baruchowo. Nie zabrakło również słów wdzięczności dla druhów seniorów OSP w Grodnie, pamiątkowe dyplomy i upominki otrzymali: dh Jerzy Górski, dh Stanisław Zieliński, i dh Zygmunt Lewandowski. „(…)Jako gospodarz Gminy, a jednocześnie członek i sympatyk ochotniczej straży pożarnej jestem dumny z Waszej postawy druhowie strażacy i gratuluję solidnej i zgodnej pracy dla wspólnego dobra. Upór i ciężka praca okazały się kluczem Waszego sukcesu(…)” - tymi słowami Wójt Gminy wyraził uznanie dla druhów z Grodna i na pamiątkę tej uroczystości wręczył obraz św. Floriana – patrona strażaków.

Głos zabrali również Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marian Mikołajczyk, Wicestarosta Marek Jaskulski, Zastępca Komendanta Miejskiego dh Dariusz Kuligowski, Wójt Gminy Kowal Stanisław Adamczyk, Mariusz Falgowski – prezes zarządu KESEM, oraz Mieczysław Olewnik przedstawiciel Nadleśnictwa Włocławek.

Na zakończenie głos zabrał prezes jednostki OSP w Grodnie dh Teodor Zieliński, który podziękował wszystkim gościom za przybycie, życzenia i pomoc przy organizacji imprezy. W imieniu Zarządu jednostki wręczono gościom okolicznościowe statuetki i podziękowania.

Kulminacją oficjalnej części uroczystości była defilada pododdziałów, po czym goście zostali zaproszeni  na strażackie spotkanie towarzyskie, natomiast na wszystkich zgromadzonych czekał poczęstunek pod altaną.

Grudzień 2017

W dniu 11 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w remizie OSP Kłotno odbyło się spotkanie, podczas, którego nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego z dofinansowania ze środków Starostwa Powiatowego we Włocławku, dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z gminy Baruchowo. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych oraz zarządy dotowanych jednostek: OSP Kłótno i OSP Świątkowice. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Wicestarosta Pan Marek Jaskulski oraz Radny Powiatu Włocławskiego Pan Roman Tomaszewski, Gminę Baruchowo reprezentowali Wójt Gminy Pan Stanisław Sadowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek.

Prezesi dofinansowanych jednostek OSP podziękowali za otrzymaną pomoc finansową na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wyrazili nadzieję, że również w przyszłym roku w budżecie powiatu zostaną uwzględnione środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP.